Xem Video Bai Giang Tren Youtube. Muc su Doan Ngoc An. Hoi Thanh Castrovalley

"I believe in the sun even if it isn't shining. I believe in love even when I am alone.  I believe in God even when God appears to be silent."

" Chính Ngài đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải giao ước bằng chữ viết, mà là giao ước trong Thánh Linh, vì văn tự đem lại sự chết, nhưng Thánh Linh ban sự sống" (2 corinhto 3:6).

Don xem Bai Giang moi lan nay:

http://www.youtube.com/watch?v=U0qzzND2w9Y&context=C3304575ADOEgsToPDskJqrIgEXq_EEcP6P68FmZmn

Xin xem Bai Giang nhieu nguoi nghe nhat:

http://www.youtube.com/watch?v=pxVm9G4_tW8&context=C3a959c5ADOEgsToPDskLIEnnNLufcTLRuh8vMYl06

Collection cac Bai Giang:               http://www.youtube.com/user/MSDoanNgocAn

Tham vieng Website Hoi Thanh:    www.castrovalleychurch.com

Facebook: msdoanngocan

Lien lac, dong gop y kien Email:    
doanngocan@hotmail.comhoac msmondo@yahoo.com

Lien lac Telephone:                      (510)798-9325(C), (510)430-9296(H)