Kinh Thánh Nói Về Sự Tái Lâm và Tận Thế

 

Sự tái lâm của Đức Chúa Giê Xu và ngày tận thế, cả hai là sự mầu nhiệm vượt quá trí hiểu của con người, nếu không có Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời thì chẳng một ai có thể biết được những điều thuộc về sự mầu nhiệm ấy. Nhưng tạ ơn Chúa, Đức Chúa Giê Xu có phán rằng: «Song khi Thần lẽ thật đến, thì Ngài sẽ báo cáo cho các ngươi những điều tương lai» (Giăng 16:13), nhờ vậy, chúng ta có thể hiểu những biến cố tương lai nầy qua lời Kinh thánh do chính Đức Thánh mạc khải.

Trong bài nầy, tôi chỉ trưng ra những câu Kinh thánh để sơ lược về sự tái lâm của Chúa Giê Xu và những biến cố liên quan tới ngày tận thế theo thứ tự từng sự việc xảy ra.

I. LỜI HỨA CỦA CHÚA VỀ SỰ TÁI LÂM

A. Lời hứa:

1. «Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, thì ta sẽ trở lại tiếp các ngươi về với ta» (Giăng 14:2-3).

2. «Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi và ta trở lại cùng các ngươi» (Giăng 14:28).

3. «Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, vì ta đi về cùng Cha» (Giăng 16:16).

4. «Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê Xu nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy» (Sứ đồ 1:11).

5. «Nầy ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm» (Khải huyền 22:12).

6. «Phải, ta đến mau chóng» (Khải huyền 22:20).

B. Sự thành tín trong lời hứa:

1. «Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài» (II Phierơ 3:9).

2. «Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì Đấng phải đến sẽ đến, không chậm trễ đâu» (Hêbơrơ 10:37).

3. «Vì Đấng đã hứa là thành tín» (Hê 10:23).

C. Hội Thánh hy vọng vào lời hứa:

1. «Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê Xu Christ» (Philíp 3:20).

2. «Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giê Xu Christ chúng ta hiện đến» (I Cô 1:7).

3. «Vả, mọi người đều thuật lại thể nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thể nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi Con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Giê Xu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau» (I Tê 1:9-10).

II. ĐIỀM BÁO VỀ SỰ TÁI LÂM

A. Christ giả xuất hiện

«Ngài đương ngồi trên núi Ôlive, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Giê Xu đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ, và sẽ dỗ dành nhiều người» (Mathiơ 24:3-4).

B. Tiên tri giả nổi lên

«Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ» (Mathiơ 24:11).

C. Chiến tranh

«Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa cuối cùng đâu. Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia» (Mathiơ 24:7).

D. Đói kém

«Nhiều chỗ sẽ có đói kém» (Mathiơ 24:7)

E. Động đất

«Nhiều chỗ sẽ có... động đất» (Mathiơ 24:7).

F. Tín đồ bị bắt bớ

«Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi, các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta» (Mathiơ 24:9).

G. Nhiều kẻ sa vào chước cám dỗ

«Khi ấy cũng có nhiều người sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau» (Mathiơ 24:10).

H. Tội ác thêm nhiều

«Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu» (Mathiơ 24:12-13).

I. Tin Lành được giảng ra khắp đất

« Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến » (Mathiơ 24:14).

J. Dân Do Thái trở về lập quốc

1. «Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con Người gần đến, Ngài đương ở trước cửa» (Mathiơ 24:32-33).

2. «Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy ấy là cả nhà Ysơraên. Nầy, chúng nó nói rằng: Xương chúng ta đã khô, lòng trông cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả. Vậy, hãy nói tiên tri, và bảo chúng nó rằng: Chúa Giêhôva phán như vầy: Hỡi dân ta, nầy, ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả, và ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Ysơraên» (Êx 37:11-12).

K. Thời kỳ chót của các đế quốc xuất hiện

«Còn như vua đã thấy bàn chân và ngón chân nửa bằng đất sét nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra, nhưng trong nước đó sẽ có sức mạnh của sắt, theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét. Những ngón chân nửa sắt nửa đất sét, nước đó cũng nữa mạnh nửa dòn. Vua đã thấy sắt lộn với đất sét, ấy là chúng nó lộn nhau bởi giống loài người; song không dính vào nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét. Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác, song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, thì mình thì đứng đời đời» (Đaniên 2:41-44).

III. CHÚA GIÊ XU TÁI LÂM CÁCH ẨN NHIÊN TRÊN KHÔNG TRUNG

A. Chúa từ trời giáng xuống không trung

«Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống» (I Tê 4:16).

B. Những kẻ chết trong Đấng Christ được sống lại

1. «Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt» (Giăng 6:40).

2. «Chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết » (I Tê 4:16).

C. Những kẻ đương sống mà tin Chúa sẽ được biến hóa

1. «Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi» (I tê 4:15).

2. «Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa» (I Cô 15:51-52).

 

3. «Nhưng chúng ta là công dân trên trời ; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê Xu Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật» (Philíp 3:20-21).

D. Cả hai hạng tín đồ đều sẽ được cất lên không trung

«Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa» (I Tê 4:17).

E. Tín đồ sẽ ở cùng Chúa luôn luôn

«Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn» (I Tê 4:17)

F. Tòa án Đấng Christ

1. Tòa án

-«Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt» (II Cô 5:10).

2. Khai trình công việc

-«Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời» (Rô 14:12).

-«Nếu có kẻ lấy vàng bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì kẻ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy» (I cô 3:12-15).

3. Phần thưởng

1. «Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm» (Khải 22:12).

2. «Ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo công việc mình đã làm» (I Cô 3:8).

3. «Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng» (Côl 3:24).

Mão miện sự sống» (Gia 1:12, Khải 2:10).

-«Mão miện công nghĩa» (II Ti 4:8).

-«Mão miện vinh hiển » (I Phi 5:4).

-«Mão miện khoe khoang» (I Tê 2:19-20).

-«Mão miện chẳng hay hư nát» (I Cô 9:25).

G. Lễ cưới Chiên Con

1. «Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ» (II Cô 11:2).

2. «Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới, là vợ Chiên Con» (Khải 21:9).

3. «Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ). Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con» (Khải 19:7-9).

4. «Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi đã lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra Hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài» (Êph 5:25-27).

IV. CƠN ĐẠI NẠN TRÊN ĐẤT

A. Thế giới do kẻ vô đạo cầm quyền

1. «Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra... Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Stan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi» (II Tê 2:8-10).

2. «Đoạn, tôi thấy ở giữa biển lên một con thú có mười sừng bảy đầu, trên những sừng có mười cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng... Nó được ban cho cái miệng nói lời kiêu ngạo phạm thượng, và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy, nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lạy nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế» (Khải 13:1, 5-8).

3. «Tôi thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên, và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lạy con thú trước, là con có vít thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lạy tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu, hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được» (Khải 13:11-17).

4. «Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ, mà sau nầy cũng không hề có nữa» (Mathiơ 24:21).

5. «Các vua trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi, chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con! Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?» (Khải 6:15-17).

B. Dân Do thái ăn năn tin Chúa

1. «Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà Đavít và trên dân cư Giêrusalem; chúng nó sẽ nhìn xem ta là Đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc, như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng...» (Xa 12:10-14).

2. «Đức Giêhôva phán rằng: Xảy ra trong khắp đất, hai phần của nó sẽ bị diệt và mất, song một phần ba sẽ được còn lại. Ta sẽ đem một phần ba ấy vào lửa, ta sẽ luyện nó như luyện bạc, thử nó như thử vàng; chúng nó sẽ kêu cầu danh ta, và ta sẽ nhậm lời nó; ta sẽ phán rằng: Ấy là dân ta đây. Và nó sẽ nói rằng: Đức Giêhôva là Đức Chúa Trời tôi» (Xa 13:8-9).

3. «Vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm nầy, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng: Ấy là một phần dân Ysơraên đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ; vậy thì cả dân Ysơraên sẽ được cứu, như có chép rằng: Đấng giải cứu sẽ đến từ Siôn, cất sự vô đạo ra khỏi nhà Giacốp; ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ, khi ta xóa tội lỗi họ rồi» (Rô 11:25-27).

4. «Tôi lại được nghe số người được đóng ấn là: Mười bốn vạn bốn ngàn (144.000) người được đóng ấn từ trong các chi phái Ysơraên... đều có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình... Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con» (Khải 7:1-8, 14:1-5, 14:1, 4).

C. Dân Do thái truyền giáo

«Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo bao gai đi nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi (1260) ngày. Hai người làm chứng ấy tức là hai cây ôlive và hai chơn đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian... Khi hai người đã làm chứng xong rồi, có con thú ở vực sâu lên, sẽ chiến đấu cùng hai người; thú ấy sẽ thắng và giết đi... Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thây hai người trong ba ngày rưỡi, và chúng sẽ không cho chôn những thây ấy trong mồ. Các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về hai người, và gởi lễ vật cho nhau, bởi hai tiên tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất. Nhưng, sau ba ngày rưỡi ấy, có sanh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người, hai người bèn đứng thẳng dậy, và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể. Hai người nghe một tiếng lớn ở từ trên trời đến phán cùng mình rằng: Hãy lên đây ! Hai người bèn lên trời trong đám mây và những kẻ thù nghịch đều trông thấy» (Khải 11:3-4, 7, 9-12).

D. Trận đại chiến sau cùng tại Hamaghêôn (Khải 16:16).

1. «Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Ơphơrát, sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ Đông phương đến có lối đi được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỉ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng... Chúng nhóm các vua lại một chỗ, theo tiếng Hêbơrơ gọi là Hamaghêđôn» (Khải 16:12-16).

2. «Vậy nên, hỡi con người, hãy nói tiên tri và bảo Gót rằng: Trong ngày đó, khi dân Ysơraên của ta ở yên ổn, ngươi há chẳng phải biết sao? Bấy giờ ngươi sẽ đến từ nơi ngươi, từ phương cực Bắc, ngươi và nhiều dân ở với ngươi, hết thảy đều cỡi ngựa, người đông nhiều hiệp nên một đạo binh mạnh. Hỡi Gót! Ngươi sẽ đến đánh dân Ysơraên ta, như một đám mây che phủ đất. Thật vậy, trong những ngày sau rốt, ta sẽ khiến ngươi đi đánh dân ta, hầu cho các dân tộc học mà nhìn biết ta, khi ta sẽ được tỏ ra thánh bởi ngươi trước mắt chúng nó» (Êx 38:14-16).

3. «Vả, mười cái sừng mà ngươi đã thấy, là mười vì vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ. Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua; và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nó» (Khải 17:12-14).

4. «Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với Đấng cỡi ngựa và với đạo binh của Ngài» (Khải 19:19).

5. «Chúa Giêhôva phán như vầy: Hỡi Gót, vua của Rơsơ, Mêsiếc và Tubanh, nầy ta nghịch cùng ngươi... Ta sẽ đánh rơi cung của ngươi khỏi tay tả, và làm rớt những tên của ngươi khỏi tay hữu. ngươi sẽ ngã xuống trên các núi của Ysơraên, ngươi và mọi đạo binh ngươi, cả đến những dân theo ngươi nữa. Ta sẽ phó ngươi cho mọi loài chim ăn thịt, và cho loài thú đồng nuốt đi. Ngươi sẽ ngã xuống trên đồng ruộng, vì ta đã phán, Chúa Giêhôva phán vậy» (Êx 39:1-5).

6. «Bấy giờ dân cư của các thành Ysơraên sẽ đi ra, đặng đốt và phó cho lửa những khí giới, những thuẫn lớn và nhỏ, những cung và tên, những giáo và sào, chúng nó đem chụm lửa được bảy năm» (Êx 39:9).

7. «Nhà Ysơraên sẽ phải mất bảy tháng để chôn chúng nó, hầu cho làm sạch trong đất» (Êx 39:12).

Sự tái lâm của Đức Chúa Giê Xu và ngày tận thế, cả hai là sự mầu nhiệm vượt quá trí hiểu của con người, nếu không có Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời thì chẳng một ai có thể biết được những điều thuộc về sự mầu nhiệm ấy. Nhưng tạ ơn Chúa, Đức Chúa Giê Xu có phán rằng: «Song khi Thần lẽ thật đến, thì Ngài sẽ báo cáo cho các ngươi những điều tương lai» (Giăng 16:13), nhờ vậy, chúng ta có thể hiểu những biến cố tương lai nầy qua lời Kinh thánh do chính Đức Thánh mạc khải.

Trong bài nầy, tôi chỉ trưng ra những câu Kinh thánh để sơ lược về sự tái lâm của Chúa Giê Xu và những biến cố liên quan tới ngày tận thế theo thứ tự từng sự việc xảy ra.

V. CHÚA GIÊ XU TÁI LÂM HIỂN NHIÊN XUỐNG TRẦN GIAN

A. Chúa lấy đại quyền đại vinh ngự trong mây trời mà đến

«Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúnng động. Khi ấy điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc ở dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương trời kia» (Mathiơ 24:9-31).

B. Đứng trên núi Ôlive

1. «Giê Xu nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy» (Công vụ 1:11).

2. «Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua... Khi ấy, điềm Con Người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống» (Mathiơ 24:29-30).

3. «Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen!» (Khải 1:7).

4. «Trong ngày đó, chơn Ngài sẽ đứng trên núi Ôlive, là núi đối ngang Giêrusalem về phía đông» (Xachari 14:4).

C. Chúa ở với Hội thánh

1. «Những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với Chiên Con» (Khải 17:14).

2. «Bấy giờ Giêhôva Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi» (Xa 14:5).

D. Kẻ chết trong cơn đại nạn vì danh Chúa được sống lại

«Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê Xu và vì lời của Đức Chúa Trời, linh hồn của những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm. Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ một ngàn năm» (Khải 20:4-5).

E. Con thú, Antichrist và tiên tri giả bị quăng vào hồ lửa

1. «Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Giê Xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến» (II Tê 2:8).

2. «Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cũng bị với nó nữa, cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng» (Khải 19:20).

F. Quỉ Satan bị xiềng trong một ngàn năm

«Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỉ, là Satan mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn một ngàn năm đã mãn» (Khải 20:2-3).

VI. CHÚA GIÊ XU LẬP NƯỚC NGÀN NĂM BÌNH AN

A. Chúa lập nước bình an

«Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt» (Đaniên 2:44).

B. Tín đồ trị vì với Đấng Christ

1. «Lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị» (II Ti 2:12).

2. «Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra ; vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất» (Khải 5:9-10).

3. «Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ một ngàn năm» (Khải 20:4).

4. «Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhứt ! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy ; song những người ấy làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm» (Khải 20:6).

C. Mọi kẻ xúc phạm bị quét ra khỏi xứ thánh

1. «Nầy, ngày Đức Giêhôva đến, là ngày hung dữ, có sự thạnh nộ và nóng giận để làm đất nầy nên hoang vu, và diệt những kẻ có tội khỏi đó» (Ês 13:9).

2. «Những kẻ phạm tội đã kinh hãi trong Siôn, bọn vô đạo đã run rẩy» (Ês 33:14).

3. «Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và kẻ làm ác khỏi nước Ngài» (Mathiơ 13:41)

4. «Khi Con Người ngự trong sự vinh hiển mình, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra» (Mathiơ 25:21-22).

D. Chúa phán xét dân Do thái về lòng trung thành của họ

1. «Vậy, Ngài phán rằng: Có một vị thế tử đi phương xa, đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về; bèn gọi mười người trong đám đầy tớ mình, giao cho mười nén bạc, và dạy rằng: Hãy dùng bạc nầy sanh lợi cho đến khi ta trở về. Song dân xứ ấy ghét người, thì sai sứ theo đặng nói rằng: Chúng tôi không muốn người nầy cai trị chúng tôi! Khi người đã chịu phong chức làm vua rồi, trở về đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến, đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhứt đến trình rằng: Lạy chúa, nén bạc của chúa sanh lợi ra được mười nén. Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm; vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị mười thành. Người thứ hai đến thưa rằng: Lạy chúa, nén bạc của chúa sanh lợi ra được năm nén. Chủ rằng: Ngươi được cai trị năm thành.

Người khác đến thưa rằng: Lạy chúa, đây nầy, nén bạc của chúa tôi đã gói giữ trong khăn, bởi tôi sợ chúa là người nghiêm nhặt, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo... Chủ lại nói cùng các người đứng đó rằng: Hãy lấy nén bạc nó đi, cho người có mười nén... Ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có, thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa» (Luca 19:12-27).

2. «Còn các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như Cha đã ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống cùng bàn trong nước ta, và được ngồi ngai để xét đón mười hai chi phái Ysơraên» (Luca 22:28-30).

E. Chúa lập giao ước mới với Ysơraên và Giuđa

1. «Vả, ta sẽ lập với chúng nó một giao ước hòa bình, ấy sẽ là một giao ước đời đời giữa chúng nó với ta. Ta sẽ lập chúng nó và làm cho đông đúc. Ta sẽ đặt nơi thánh ta giữa chúng nó đời đời» (Êx 37:26).

2. «Vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm nầy, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng; ấy là một phần dân Ysơraên đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ, vậy thì cả dân Ysơraên sẽ được cứu, như có chép rằng: Đấng giải cứu đến từ Siôn, cất sự vô đạo ra khỏi Giacốp, ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ, khi ta xóa tội lỗi họ rồi» (Rô 11:25-27).

3. «Chúa phán: Kìa, nhựt kỳ đến, khi đó ta sẽ cùng nhà Ysơraên và nhà Giuđa lập một ước mới, không phải như ước ta đã lập với tổ tiên chúng nó, trong ngày ta cầm tay họ dẫn ra khỏi xứ Êdíptô, vì họ không bền giữ lời giao ước ta, nên ta không đoái xem họ, ấy là lời Chúa phán. Chúa lại phán: Nầy là lời giao ước mà ta sẽ lập với nhà Ysơraên sau những ngày đó: Ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ, họ sẽ làm dân ta. Trong vòng họ chẳng có ai dạy bảo công dân mình và anh em mình rằng: Hãy nhìn biết Chúa; vì hết thảy trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ đến kẻ rất lớn đều sẽ biết ta, nhơn ta sẽ tha sự gian ác của họ và không nhớ đến tội lỗi họ nữa» (Hê 8:8-12).

F. Hòa bình thế giới được thiết lập

1. «Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước nầy chẳng còn giá gươm nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh» (Ês 2:4).

2. «Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. Bò cái sẽ ăn với gấu, các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò. Trẻ con đương bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta» (Ês 11:6-9).

G. Trái đất đầy dẫy vinh quang Đức Giêhôva

1. «Nhưng ta chỉ sự hằng sống ta mà quả quyết rằng, sự vinh quang của Đức Giêhôva sẽ đầy dẫy khắp cả đất» (Dân 14:21).

2. «Đáng ngợi khen danh vinh hiển Ngài đến đời đời. Nguyện khắp trái đất được đầy dẫy sự vinh hiển của Ngài! Amen! Amen!» (Thi 72:19).

3. «Vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giêhôva, như các dòng nước che lấp biển» (Ês 11:9)

4. «Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giêhôva sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển» (Ha 2:14)

H. Mọi dân tộc thờ phượng Đức Giêhôva

«Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của Đức Giêhôva sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó, và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giêhôva, nơi nhà Đức Chúa Trời của Giacốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ đến từ Siôn, lời Đức Giêhôva sẽ ra từ Giêrusalem» (Ês 2:2-3).

I. Muôn dân an cư lạc nghiệp

1. «Dân ta sẽ xây nhà ở, trồng vườn nho và ăn trái. Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn; vì tuổi dân ta sẽ như tuổi cây, những kẻ lựa chọn của ta sẽ hằng hưởng công việc tay mình làm. Họ sẽ không nhọc mình vô ích nữa, không đẻ con ra cho gặp sự họa, vì họ là dòng dõi của kẻ được ban phước bởi Đức Giêhôva, con cháu họ cùng với họ nữa» (Ês 65:21-23).

2. «Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho lo sợ, vì miệng Giêhôva vạn quân đã phán» (Michê 4:4).

3. «Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đavít và ở trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Giêhôva vạn quân sẽ làm nên sự ấy» (Ês 9:6).

VII. SỰ PHÁN XÉT CUỐI CÙNG

A. Satan được thả ra và bị quăng vào hồ lửa

«Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỉ Satan sẽ được thả và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Magót, nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển... Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống, thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời» (Khải 20:7-10).

B. Thiên sứ bị phán xét

1. «Anh em há chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán thiên sứ sao?» (I Cô 6:3).

2. «Vả, Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét» (II Phi 2:4).

3. «Còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình, thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại chờ sự phán xét ngày lớn» (Giuđe 6).

C. Kẻ chết ngoài Chúa sống lại để chịu phán xét

1. «Ai tin Con, thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa trời vẫm ở trên người đó» (Giăng 3:36).

2. «Ai làm ác, thì sống lại để chịu định tội» (Giăng 5:29).

3. «Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết sẽ bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả người chết mình chứa. Sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa» (Khải 20:11-15).

4. «Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời, đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó» (Mathiơ 25:41).

5. «Còn những kẻ hèn nhác, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, phần của chúng nó ở trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai» (Khải 21:8).

6. «Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài» (II. Tês 1:9).

VIII. TRỜI MỚI ĐẤT MỚI

A. Hủy diệt vũ trụ

1. «Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả» (II Phi 3:10).

2. «Các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi» (II Phi 3:12).

3. «Trước mặt Ngài, trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa» (Khải 20:11).

B. Thành lập trời mới đất mới

1. «Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép, vì những lời nầy đều trung tín và chân thật» (Khải 21:5).

2. «Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhứt và đất thứ nhứt đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa» (Khải 21:1).

3. «Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở» (II Phi 3:13).

C. Đấng Christ giao nước lại cho Đức Chúa Trời

1. «Kế đó, cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực» (I Cô 15:24).

2. «Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bấy giờ chính mình Con sẽ phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự» (I Cô 15:28).

D. Đức Chúa Trời ở với loài người

1. «Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi» (Khải 21:3-4).

2. «Nhưng các thánh của Đấng Rất Cao sẽ nhận lấy nước và được nước làm của mình đời đời, cho đến đời đời vô cùng» (Đa 7:18).

3. «Sau sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhánh chà là, cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con. Vả, hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sanh vật, sắp mặt xuống trước ngôi, và thờ lạy Đức Chúa Trời, mà rằng: Amen! Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng Amen!”(Khải 7:9-12).

Đuốc Thiêng 102, tháng 05 năm 2010
Mục sư Nguyễn Văn Bình
(Nguồn Tin Lành Paris)